از خداآگاهی تا خودآگاهی و آثار روان شناختی آن

نویسنده: مسعود نورعلیزاده میانجی

"خداآگاهی" به عنوان سازه ای روان شناختی، با تأثیرگذاری در "خود" که هسته مرکزی نظام روانی و محور شخصیت انسان است، آثار روان شناختی عمیقی دارد.

این کتاب با الهام از آموزه های اسلامی، به تبیین چگونگی ارتباط با "خداآگاهی" و با " خودآگاهی" پرداخته است و آن را در عرصه پژوهش تجربی نیز بررسی می کند. "خداآگاهی" کارکردهایی روان شناختی چون انتظام و انسجام روانی، خودتنظیم‏گری و سلام روانی دارد.