افضلیت امام از منظر عقل و نقل (نویسنده: محمد حسین فاریاب)

نویسنده: محمد حسین فاریاب

 

آموزه لزوم افضليت امام يکي از عقايد ديرين و امروزين شيعه است. در اين ميان، متکلمان اهل سنت نيز بيکار ننشستـه و شبـهات فـراواني بر اين آمـوزه وارد کرده اند.

نويسنده در اين کتاب ميکوشد تا اولاً معناشناسي دقيقي از مسئلۀ افضليت ارائه دهد.

ثانياً ادلۀ عقلي و نقلي شيعه را براي اثبـات ايـن آموزه بـررسي، و صحيح آنـها را از ناصحيح معرفي کند.

ثالثاً گسترۀ افضليت امام را روشن سازد. رابعاً ميان لزوم افضليت مطلق يا افضليت نسبي امام، يکي را اثبات و ديگري را مردود سازد. خامساً پيامدهاي باور به لزوم افضليت امام را تبيين کند.