الهایت تطبیقی ( حقیقت غایی در ادیان)

نویسنده: سید اکبر حسینی قلعه بهمن

بی تردید بحث درباره خدا و حقیقت غایی در ادیان و آیین های بزرگ جهان، بنیادی ترین موضوع قابل بررسی در این حوزه محسوب می شود. ادیان و آیین های مختلف، در این عرصه دیدگاه های متفاوتی عرضه کرده اند که تبیین آن ها در مطالعات ادیانی ارزشمند است. این پژوهش وقتی جنبه مقایسه ای به خود می گیرد، به قطع برای خوانندگان جذابیت بیشتری خواهد یافت.

اثر حاضر به بررسی مقایسه ای حقیقت غایی در شش دین و آیین هندو، بودا، زردشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازد و می کوشد تصویری اجمالی از این موضوع ارائه کند.