اولین همایش جنبش های معنوی نوظهور

اولین همایش «جنبش های معنوی نوظهور» به همت حوزه علمیه نرجس خاتون شهریار و با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه امام خمینی(ره)، این همایش در هفت محور: عرفان اسلامی و چالش های معاصر، تأثیر جنبش های معنوی نوظهور در سبک زندگی اسلامی، نقش زنان در جنبش های نوپدید دینی، نقش رسانه در پیداش و گسترش جنبش های معنوی نوظهور، راه شناخت عرفان اصیل اسلامی در میان دیگر نحله ها، ضعف های فرهنگی موثر در پیشروی جنش های معنوی نوظهور، قابلیت ها و قوت های فرهنگی برای مقابله با جنبش های معنوی نوظهور در تاریخ 25/7/96 از ساعت 8 الی 12 در شهریار، خیابان ولیعصر، کانون فرهنگی و هنری شهید کافی برگزار می شود.