بازدید عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه از امتحانات فقه و اصول درموسسه

عصر روز پنجشنبه حضرت آیت الله محمود رجبي عضو جامعه مدرسين و شوراي عالي حوزه هاي علميه و قائم مقام موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به همراه حجج اسلام آقایان سيد ابراهيم حسيني معاون آموزش موسسه وسجودي معاون آموزش حوزه علميه استان قم از طلاب شرکت کننده در امتحانات فقه و اصول نيمسال اول حوزه واقع درساختمان شماره یک موسسه بازديد نمودند.

 ایشان در اين بازديد ضمن تقدير و تشکر از مسئولين و مجريان در امر برگزاري امتحانات، براي همه طلاب علوم دینی شرکت کننده آرزوي موفقيت نموده و فرمودند: موسسه نهادی حوزوی بوده و مطابق مقررات در عرصه فقه و اصول نیز همگام با حوزه گام هایی برداشته است.