بايد اخلاقي از ديدگاه انديشمندان معاصر اسلامي (حسین احمدی)

توضیحات : 
 

"بايد اخلاقي" از مفاهيم پرکاربرد و مؤثر در علم اخلاق است که انديشمندان اسلامي به خصوص معاصران در عين شناختگرا و واقعگرا بودن، با اختلاف نظرهايي به آن پرداخته اند. اين کتاب در صدد است تا با تبيين و بررسي نظريه هاي انديشمندان معاصر اسلامي در معناشناسي، هستي شناسي، معرفت شناسي و مباحث منطقي مربوط به اين مفهوم، به نظريه صحيح دست يابد.