بحران مالی و رکود جهانی پدیده فراگیر نظام سرمایه داری (جیمز پیترز - مترجم:اسماعیل سعیدان)

کتاب پيش رو که جيمز پيترز آن را در سال 2008 نوشته، عمدتاً مربوط به فضاي جامعة امريکا و کشورهاي آن قاره است. درعين حال اطلاعات و تحليل هاي ارائه شده از جهات متعددي از نقشه ها و الگوهايي پرده برمي دارد که توسط صهيونيست هاي صاحب نفوذ در امريکا طراحي و اجرا مي شود و براي جمهوري اسلامي ايران و علاقه مندان به سياست خارجي مفيد است. اهميت اين کتاب از آن جهت بيشتر مي شود که توجه کنيم ايران يکي از اهداف اينگونه اقدامات امريکا و صهيونيستهاست و به همين جهت اين اطلاعات ميتواند در رويارويي با نقشه هاي آنها چاره ساز باشد.