بررسي نقش ايمان در شکل گيري شخصيت سالم انسان بانگرش به منابع اسلامي

هدف اصلي اين پژوهش، تبيين چگونگي تأثير ايمان در شکل گيري سلامت شخصيت براساس منابع ديني است، که با استفاده از روش تحقيق کيفي و از نوع تحقيق تحليلي - تفسيري، به تحليل دو مفهوم ايمان و شخصيت پرداخته و با مراجعه به متون ديني و روان شناسي کيفيت نقش ايمان را به عنوان يکي از بنيادي ترين ارزش در مجموعه اي نظام ارزشي اسلام، در سالم سازي شخصيت مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است که: در پرتو ايمان، منبع جامع و کامل معرفتي براي انسان گشوده مي گردد که از اين رهگذر، ابتدا فرد، در مقام ارتباط با خدا، خويشتن، همنوعان و طبيعت، داراي بعد بينشي واقع بينانه گرديده؛ سپس، بعد گرايشي وي، در مسير شرع و عقل، جهت دهي مي شود و درپي آن، متناسب با آن دو بعد، بعد رفتاري وي، سامان مي يابد و بدين طريق سلامت شخصيت تأمين مي گردد.

پديدآورنده: 
حبيب الله موسوي
استاد راهنما: 
ابوالقاسم بشيري
استاد مشاور: 
صادق کريم زاده
سال دفاع: 
92