تبيين دلبستگي کودک و تحول آن بر اساس منابع اسلامي

هدف از اين پژوهش، کشف عوامل شکل گيري و تحول دلبستگي در کودک بر اساس منابع اسلامي مي باشد. بدين منظور به روش توصيفي تحليلي به منابع دست اول به کمک نرم افزارهاي معتبر و مطالعه تربيتي برخي منابع اسلامي، مراجعه شد و آموزه هاي اسلام در موضوع پژوهش مورد تحليل قرار گرفت. بررسي منابع اسلامي نشان داد دلبستگي از سه مرحله تشکيل شده است: الف) مرحله پيش از تولد (که از دو زير مرحله، پيش از ازدواج و پس از ازدواج تشکيل شده است) ب) مرحله تولد تا دو سالگي ج) مرحله دو تا هفت سالگي در زير مرحله پيش از ازدواج تنها يک عامل موثر در شکل گيري دلبستگي انتخاب همسر مناسب (همسر گرم، مهربان و پاسخ گو به نيازهاي کودک)، در زير مرحله پس از ازدواج مي توان به شرايط انعقاد، تغذيه و آرامش به عنوان عوامل موثر در روند شکل گيري دلبستگي در کودک اشاره کرد. مرحله دوم از عوامل زير تشکيل شده است، تغذيه مناسب مادر، آرامش رواني مادر، تسريع در پاسخ دهي، توجه به ويژگي هاي رواني نوزادي، پذيرش نوزاد، نوازش و بوسيدن، عدم تنبيه، عضويت در خانواده، مجاورت با مادر تشکيل شده است. عوامل موثر در شکل گيري دلبستگي در مرحله آخر را مي توان بر اين اساس برشمرد: آزادي، عدالت، تکريم، بازي و محبت. اين عوامل جهت تاييد روايي محتوا توسط ده نفر کارشناس مورد ارزيابي قرار گرفت. ضريب تطابق کندال و نيز آزمون معناداري خي دو براي بررسي ميزان تطابق و معناداري بين نظرات ده کارشناس محاسبه شده است. ضريب تطابق کندال 187/ با سطح معناداري 5./. نشان دهنده ميزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت گويه ها با مستندات اسلامي است که نشان دهنده روايي مناسب محتواي آزمون است.

پديدآورنده: 
محمدصادق آقاجاني کوپايي