در سلفیگری و روشن فکری دینی (پیوست ها و گسست ها)

نویسنده: محمد ملک زاده

دو جریان شبه سلفی و روشنفکری دینی در ایران، در مسیر هم گرایی با یکدیگر، سازگاری فراوانی با اصول و مبانی لیبرالیسم برقرار کرده و در نوع رویکرد به تجدد و مدرنیته و اقتضائات آن، خود را به هم نزدیک ساخته اند؛ به طوری که می توان ادعا کرد در عصر جدید تطبیق آموزه های دینی با مدرنیته و تجدد، برای دو جریان روشنفکری دینی و شبه سلفی، همواره به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح بوده است.