ساخت واقعیت اجتماعی

نویسنده: جان رسل

ترجمه و تعلیقات: جواد عابدینی

واقعیت اجتماعی افزون بر جامعه شناسان، توجه فیلسوفان را نیز به خود معطوف داشته است. می توان فیلسوف تحلیلی معاصر، جان رسل را برجسته ترین فیلسوفی دانست که سرشت و ساختار واقعیت اجتماعی را از بعد فلسفی بررسی کرده است. وی نتیجه سال ها تحقیقات خود را در کتاب ساخت واقعیت اجتماعی با رویکردی تحلیلی مطرح می سازد. سرل در این کتاب به حوزه های پرداخته که در کل سنت فلسفی تحلیلی تقریبا دست نخورده بوده و آن عبارت از بررسی نظام مند نحوه وجود واقعیت های اجتماعی و به ویژه زیرمجموعه خاصی از آن ها به نام واقعیت های نهادی است.