شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي - ايران، عربستان و پاکستان (سيد ابراهيم حسيني)

توضیحات : 

بيش از يک چهارم کشورها را دنياي اسلام تشکيل ميدهد. اما شريعت اسلامي تا چه اندازه بر مناسبات آنها، به ويژه در قانونگذاري، حاکميت دارد؟ در اين کتـاب، ضمن بررسي انتـقادي ديدگاه هاي مطرح دربـاره شريعت و تقنيـن در کشورهاي اسلامي، و اثبات نظرية ابتناء، وضعيت موجود و مطلوب با تـأکيد بر کشورهاي ايـران، عربستان و پاکستان بررسي، و براي اصلاح روند، پيشنهادهايي ارائه شده است.