فقه نظام اقتصادي اسلام ج2 (محسن اراكي)

توضیحات : آیا تولید و افزایش و بهبود آن ضرورت دارد؟ آیا اصولاً باید تولید کرد؟ بهترین انگیزه های تولید چیست؟ رابطه تولیدگر با طبیعت چگونه باید باشد؟ روابط دست اندرکاران تولید، نظیر کارفرما و کارگر و کارگران با یکدیگر چگونه باید باشد؟ چه کالاهایی باید تولید شوند و چه کالاهایی نباید تولید شوند؟ اولویت های تولید کدامند؟ در تولید کالا از نظر کیفی و کمی چه شرایطی را باید رعایت کرد؟ مفهوم توسعه اقتصادی در عرصه تولید چیست و چه توسعه ای شایسته و سزاوار است؟ پاسخ پرسش های بالا و نظائر آن را نظریه تولید در اقتصاد اسلامی که موضوع این جلد از کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام است ارائه می کند.