معاد در اسلام و آيين زرتشت - بررسي پنداره اثر پذيري اسلام از آيين زرتشت (سید محمد حاجتی شورکی)

توضیحات : باور به معاد، از اصول اساسي و مورد اتفاقنظر همة اديان الهي است. نوشتار حاضر پس از توصيف آموزة معاد در اسلام و آيين زرتشت، به نقد و بررسي شبهات اثرپذيري معاد اسلام از آيين زرتشت پرداخته است، و در پايان با پيمودن مقدماتي، به ديدگاه صحيح دربارة عدم اثرپذيري اديان آسماني از يکديگر رهنمون شده است.