نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی

نویسنده: قاسم ابراهیمی پور

از دیدگاه فلسفه اسلامی، نظریه های تجربی، عقلی، شهودی و نقلی‏ای قابل تصورند که هر یک معطوف به سطحی از واقعیت اجتماعی است و می توان در تبیین یا تفسیر پدیده‏های اجتماعی و همچنین انتقاد و تجویز از آن‏ها بهره برد. بنابراین فرآیند نظریه پردازی و نظریه آزمایی در هر یک از این نظریه ها متفاوت است و روش شناسی متناسب با خود را می طلبد.