همایش «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» برگزار نمی شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، همایش «شناسایی سرشاخه های نفوذ اقتصادی در ایران» برگزار نمی شود. زمان برگزاری همایش متعاقباً اعلام می گردد.