همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه