همایش نیم روزه جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت برگزار شد