هولوکاست افسانه یا واقعیت (ابوالفضل رافعی)

نحوه برخورد غرب با هولوکاست و جلوگيري از تحقيقات علمي و مستند دانشمندان، نه تنها با ادعاي آزادي عقيده و بيان منافات دارد، بلکه خود حاکي از ساختگي و غيرواقعي بودن اين مدعاست.

واقعيت اين است که افسانه هولوکاست با فلسفه وجودي رژيم صهيونيستي و منافع حياتي صهيونيسم بين الملل و دولت هاي غربي ارتباطي ناگسستني دارد و برجسته کردن آن، صرفاً سرپوش نهادن بر ماهيت نامشروع اعمال توسعه طلبانه و جنايات رژيم اسرائيل در فلسطين و جهان است.