ولایت تکوینی اهل بیت از دیدگاه قرآن و روایات (سید محمد حسن صالح)

توضیحات : 
بي ترديد، يکي از مباحث مهم در باب امامت، شأن ولايت تکويني امام است که او بر اساس آن ميتواند در عالم تصرف کند. اما آيا اين تصرفات به دعاي امام است و فاعل اصلي خداست يا اينکه امام حقيقتاً فاعليت دارد؟ همچنين ولايت تکويني اهل بيت(ع) منحصر به برخي موارد است يا در کل مجاري هستي جاري است؟ اين پژوهش ميکوشد به اين دو پرسش پاسخ دهد و با استفاده از قرآن و روايات ماهيت و قلمرو ولايت تکويني اهل بيت(ع) را بازشناسي کند.