پنجاه و یکمین شماره نشریه قبس به همراه ویژه نامه مرکز آموزش های آزاد منتشر شد

پنجاه و یکمین شماره نشریه قبس به همراه ویژه نامه مرکز آموزش های آزاد منتشر شد.