کسب عنوان برگزیده رتبه 3 نهمین جشنواره کشوری علامه حلی (ره) توسط حجت الاسلام مهدی مهدوی اطهر

به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام مهدی مهدوی اطهر، دانش پژوه دکتری رشته علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، عنوان برگزیده رتبه 3 نهمین جشنواره کشوری علامه حلی (ره)، بخش پایان نامه ها را برای پایان نامه «بررسی روابط بین الملل از منظر مقام معظم رهبری» به خود اختصاص داد.

حجت الاسلام مهدوی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی یادآور شد: در این اثر روابط بین الملل موجود در ساحت بینش، ساختار و رفتار کارگزاران استخراج شد و پس از آن روابط مطلوب بین الملل در این سه ساحت طبق نظر مقام معظم رهبری جمع آوری شد.

وی افزود: در فصل پایانی این اثر راهکاری های رسیدن از روابط بین الملل موجود به مطلوب در نگاه مقام معظم رهبری در بخش های علمی – فرهنگی، سیاسی – امنیتی و اقتصادی تبیین گردید.

دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در بیان ویژگی های ممتاز این پایان نامه خاطرنشان کرد: در این اثر یک نگاه نو و دریچه ای تازه در حوزه روابط بین الملل از نگاه مقام معظم رهبری ارائه شده که راهگشای روابط بین الملل مطلوب در ساحت بینش، ساختار و رفتار کارگزاران می باشد.

وی توحید و اطاعت خطی در نگاه بین الملل را نگاه ممتاز مقام معظم رهبری در حوزه روابط بین الملل برشمرد و اظهار داشت: توحید و اطاعت خطی، کشف هندسه الهی در عالم و تنظیم روابط بین الملل بر اساس این هندسه می باشد.