آزمون ورودی دوره کارشناسی مؤسسه امام خمینی(ره)

آزمون دوره کارشناسی در 13 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی در مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) آزمون ورودی کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برای دوره حضوری و نیمه حضوری و سال تحصیلی (98_97) صبح روز جمعه 27/11/1396 با حضور 2200 داوطلب از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.