آزمون کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، آزمون کارشناسی ارشد مؤسسه در تاریخ 13 بهمن 1396 در 5 رشته برگزار شد.