آغاز پذیرش مدرسه علمیه رشد

شرایط و جدول زمانی پذیرش مدرسه علمیه رشد

برای سال تحصیلی 1397-98