ماهيت و الزامات فقه پيشرفت - درآمدي بر فلسفه فقه نظام اجتماعي پيشرفت گرا (امين رضا عابدي نژاد داوراني)

توضیحات : 

با پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظريه ولايت فقيه، اميد به برپايي نظام الهي و پرتوافکني آن در زواياي مختلف اجتماعي فزوني گرفته است. اين اميد و حيات البته بي تشويش ظلمت ظالمان مستکبر و جور و جهالت جامدان متحجر نيست. تکوين و تحقق پيشرفت و تمدن اسلامي در کشاکش نبردي دشوار، در مقابل جريان هاي توسعه گراي غربي از يکسو، و مقدس مآبان متحجر از سويي ديگر قرار گرفته است. معناي پيروزي در اين رويارويي و نبرد آن است که اهداف، ساختارها و سازمان هاي نظام اجتماعي، الگوها، قواعد و سياست هاي پيشرفت و اداره نظام اجتماعي و در يک کلمه ماهيت و هويت نظام اجتماعي اسلامي بر پايه منابع معتبر اجتهادي فهميده و محقق شود.