ويژگي های انسان سياسي مطلوب در قرآن و نهج البلاغه (رضا ميرزايي)

توضیحات : 

انديشه، اخلاق و رفتار سه ساحت وجودي انساناند که اسلام بدانها توجهي ويژه دارد و به دنبال استخراج ويژگي هاي لازم براي انسان سياسي مطلوب از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه در هر سه ساحت مزبور است. نگارنده کوشيده است الگوي انسان سياسي مطلوب در ابعاد مختلف بينشي، اخلاقي و رفتاري را براي طبقات مختلف سياسي جامعه ـ از حاکم تا شهروندان عادي ـ ترسيم کند.